Ochrana osobných údajov

Poučenie o ochrane osobných údajov

1. Kupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľ má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

1. identifikačné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol vymenovaný,

2. identifikačné údaje sprostredkovateľa;

3. účel spracúvania osobných údajov,

4. zoznam osobných údajov a

5. preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje, alebo preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby hodnoverným dokladom k tomu subjektu, v mene ktorého koná; oprávnená osoba je povinná takejto žiadosti bez zbytočného odkladu vyhovieť,

poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak prevádzkovateľ získava osobné údaje kupujúceho fyzickej osoby alebo spotrebiteľ na základe súhlasu podľa § 11 č. 122/2013 Z.z., oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúcemu fyzickej osobe alebo spotrebiteľovi povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, prevádzkovateľ oznámi kupujúcemu fyzickej osobe alebo spotrebiteľovi právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,

6. tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

7. okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

8. formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

9. tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho fyzickej osoby alebo spotrebiteľa.

2. Právo podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho fyzickej osoby alebo spotrebiteľa, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

3. Kupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov: titulu, mena, priezviska a adresy na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov: titulu, mena, priezviska a adresy na účely priameho marketingu.

4. Kupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona č. 122/2013 Z.z. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

5. Kupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľ má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje kupujúceho fyzickú osobu alebo spotrebiteľa v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona č. 5 122/2013 Z.z.. Kupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľ nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho fyzickej osoby alebo spotrebiteľa, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho fyzickej osoby alebo spotrebiteľa, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho fyzickej osoby alebo spotrebiteľa. Ak kupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľ osoba uplatní svoje právo

a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje zapodanú podľa zákona č. 122/2013 Z.z.; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxomkupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho fyzickej osoby alebo spotrebiteľa; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať kupujúcemu fyzickej osobe alebo spotrebiteľovi,

c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

6. Kupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľ pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

7. Ak Kupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľ osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

8. Ak kupujúci fyzická osoba alebo spotrebiteľ nežije, jej práva, môže uplatniť blízka osoba.