Ochrana osobných údajov

Poučenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť VH COSMETICS s.r.o. v zmysle § 19 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. (ďalej len zákon) disponuje vypracovanými bezpečnostnými opatreniami v rozsahu vyhlášky č. 164/2013 Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktoré sú pravidelne aktualizované. Vymedzujú rozsah a spôsob bezpečnostných opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na informačný systém s cieľom zabezpečiť:

 

Definícia pojmov:

 

Spoločnosť VH COSMETICS s.r.o. spracúva osobné údaje kupujúcich v informačných systémoch:

  A) e-shop:

    

    B) registrácia

     súhlas sa udeľuje na dobu platnosti registrácie, t.j. minimálne 2 roky od poslednej objednávky.

      

      C) newsletter (správa)

        

       Práva dotknutých osôb

       Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

       Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

       Dotknutá osoba môže svoje vyššie vymenované práva uplatniť písomne, a to formou poštovej zásielky alebo elektronickej pošty; v prípade, ak vec neznesie odklad aj ústnou formou priamo u predávajúceho do zápisnice. Zo zápisnice musí byť zrejmé, kto si právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe.

       Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva si môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva si môže uplatniť jej blízka osoba.

       Predávajúci je povinný žiadosť a námietky dotknutej osoby vybaviť bezplatne a najneskôr do 30 dní odo dňa ich doručenia predávajúcemu.

       Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

        

       Všetky práva výslovne neupravené v tomto dokumente sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami  VH COSMETICS s.r.o. a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.