Ochrana osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov

Spoločnosť VH COSMETICS s.r.o. v zmysle § 31 zákona č. 18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) disponuje vypracovanými bezpečnostnými opatreniami v rozsahu § 32 ods. 1 zákona (špecificky navrhnutá a štandardná ochrana osobných údajov), ktoré sú pravidelne aktualizované. Vymedzujú rozsah a spôsob bezpečnostných opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na informačný systém s cieľom zabezpečiť:

 Definícia pojmov:

Spoločnosť VH COSMETICS s.r.o. spracúva osobné údaje kupujúcich v informačných systémoch:

  1. A) e-shop:
  1. B) registrácia
  1. C) newsletter (správa)

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

 

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho:

Dotknutá osoba môže svoje vyššie vymenované práva uplatniť písomne, a to formou poštovej zásielky alebo elektronickej pošty.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva si môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva si môže uplatniť jej blízka osoba.

 Predávajúci je povinný žiadosť a námietky dotknutej osoby vybaviť bezplatne a bezodkladne odo dňa ich doručenia predávajúcemu.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka č. 3215/B.

Adres SK, s.r.o. Prievozská 34, 821 05 Bratislava, IČO: 47 323 663, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka č. 90515/B.

Všetky práva výslovne neupravené v tomto dokumente sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami  VH COSMETICS s.r.o. a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.