Reklamačný poriadok

Všeobecné obchodné podmienky, článok č. 6:

6. Reklamácie

6.1 Všetky ustanovenia tohto bodu sa vzťahujú na Kupujúceho – spotrebiteľa. V prípade Kupujúceho – podnikateľa sa záruka a zodpovednosť za vady tovaru riadia ustanoveniami§ 422 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

6.2 Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku na tovar po dobu 24 mesiacov od momentu zakúpenia tovaru. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie (expiračná doba), záručná doba skončí uplynutím tejto lehoty.

6.3 Predávajúci uznáva len tie reklamácie tovaru, ktoré sú zapríčinené chybou zo strany výrobcu. Spolu s reklamovaným výrobkom je potrebné predložiť reklamačný list s uvedením dôvodu reklamácie, menom, registračným číslom Kupujúceho a číslom faktúry, ktorou bol reklamovaný výrobok zakúpený. Kópiu faktúry resp. pokladničného dokladu na ktorom bol reklamovaný výrobok zakúpený, je potrebné predložiť k nahliadnutiu Predávajúcemu.

6.4 a) Pri preberaní zásielky je Kupujúci povinný si zásielku vizuálne skontrolovať a pokiaľ nie je chybná alebo mechanicky poškodená, je Kupujúci povinný zásielku prevziať. Kupujúci je povinný si skontrolovať tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Prípadnú zjavnú vadu, mylné dodanie iného tovaru než bolo zmluvne dohodnuté, dodanie tovaru v inej skladbe alebo v inom množstve, alebo mylne uvedenú cenu tovaru než bolo zmluvne dohodnuté je Kupujúci povinný bezodkladne reklamovať písomnou formou, najneskôr do 5-tich kalendárnych dní po dodaní a prevzatí tovaru a dokladu k uvedenému tovaru. V prípade, že Kupujúci neuplatní takúto reklamáciu v stanovenej lehote potvrdzuje, že druh tovaru, množstvo, skladbu a cenu tovaru akceptuje.

b) V prípade mechanického poškodenia obalu zásielky Kupujúci nie je povinný zásielku prevziať. Poškodenie vzniknuté pri doprave je nutné uplatňovať priamo u kuriéra UPS. Poškodenie tovaru Kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie poškodeného tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez závad potvrdil Kupujúci kuriérovi, nebudú Predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude Kupujúcemu poskytnuté.

6.5 Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za závadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

6.6 Pri uznanej reklamácii a v rámci záruky, ak ide o závadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne a bezávadne užívaný, má Kupujúci právo na bezplatnú výmenu alebo právo odstúpiť od zmluvy. Pri takomto odstúpení Kupujúceho od zmluvy mu vzniká nárok na peňažný dobropis v plnej výške fakturovanej a skutočnej zaplatenej ceny. Pri bezplatnej výmene alebo Kupujúceho uplatnenom práve odstúpiť od zmluvy má Predávajúci právo na vrátenie reklamovaného tovaru.

6.7 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej nemohol Kupujúci tovar využiť z dôvodu uplatnenia reklamácie.

6.8 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie ihneď vydať Kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie (e-mailom, telefonicky). Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné doručiť ihneď, Predávajúci ho musí doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr s dokladom o vybavení reklamácie.

6.9 Predávajúci si vyhradzuje právo každú reklamáciu posudzovať jednotlivo.

6.10 V prípade, že niektoré právne vzťahy týkajúce sa záruky, podmienok  a spôsobe reklamácie nie sú v tejto časti upravené, v plnom rozsahu sa aplikujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.